INŠTITÚT SOCIÁLNEHO,

PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n. o.

Je nezisková organizácia založená v zmysle § 2 ods. 2  písm.  zákona č. 213/1997 Z. z. v platnom znení  pod registračným číslom VVS/NO-220/2014 dňa 31.1.2014.
Poskytuje všeobecne prospešné služby, a tým aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti a znížení nezamestnanosti.

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • odborné a organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí a aktivít,  predmetových a tvorivých súťaží, kurzov a seminárov,
 • organizovanie konferencií, seminárov, vzdelávacích programov a školení,
 • edičná a publikačná činnosť, nákup a vydávanie vedeckých a informačných  publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov,
 • tvorba, príprava, recenzia, analýza a pripomienkovanie školských, pedagogických dokumentov, učebných textov, metodických materiálov, projektov a koncepcií
 • obsahové a organizačné zabezpečenie doplňujúceho pedagogického štúdia pre absolventov neučiteľských študijných odborov,
 • obsahové a organizačné zabezpečenie ďalšieho vzdelávania dospelých,
 • lektorská a prednášková činnosť,
 • profesijné a kariérové poradenstvo
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • Transfer know-how, predovšetkým v oblasti vzdelávania a poradenstva.
 • Sprostredkovanie inovácií medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami, verejným, neziskovým a súkromným sektorom.
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • tvorba štúdií, koncepcií a analýz v oblasti sociálnej integrácie, zamestnanosti  a regionálneho rozvoja,  (služby zamerané na pomoc pri vstupe alebo návrate na trh práce formou vypracovávania štúdií, koncepcií, analýz a ďalších strategických dokumentov a formou realizácie projektov zameraných na sociálne začleňovanie a zamestnanosť,)
 • poskytovanie služieb v budovaní spolupráce medzi regiónmi a inštitúciami  pôsobiacimi v Slovenskej republike a v Európskej únii, Slovenskej republiky a krajín mimo Európskej únie
 • poskytovanie služieb v technickej realizácii rozvojových projektov v oblasti  regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • služby sieťovania a pomoci pri vytváraní partnerstva a spolupráce medzi verejným, súkromným, akademickým a neziskovým sektorom, pomoc pri vytváraní klastrov.
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných kultúrnych hodnôt
Ochrana ľudských práv a základných slobôd
Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva