7. verzia príručky StandPlast VET

Na základe výzvy z 12.11.2014 na predkladanie cenovej ponuky v rámci projektu Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector – StandPlast VET bola dňa 20.11.2014 predložená neziskovou organizáciou Ponuka – Zostavenie „Príručky – pracovných pozícií, kvalifikácií a štandardov na tieto pracovné pozície“.

Dňa 5.12. 2014 uzavrel INŠTITÚT SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n. o Zmluvu o zostavení príručky, ktorej predmetom bolo zostavenie „Príručky – pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v odvetví spracovania plastov“.

Hlavnou úlohou INŠTITÚTU SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n. o.bolo koordinovať pracovné stretnutia v spolupráci s expertmi projektu, v spolupráci s projektovým tímom zostaviť štruktúru príručky, komunikovať s autormi pri napĺňaní jednotlivých častí príručky, vykonať štylistickú a jazykovú úpravu textu „Príručky“ a zakomponovať pripomienkové konanie do „Príručky“. Hlavnou úlohou bolo dopracovanie záverečnej 7.verzie „Príručky – pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v odvetví spracovania plastov“, ktoré bolo zrealizované do 31.3.2014

Konferencia „ECVET a výzvy pre Slovensko“

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila na záverečnej konferencii „ECVET (Európsky systém prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) a výzvy pre Slovensko“, ktorá sa konala 24. marca 2014 v hoteli Mercure v Bratislave.

ECVET je európsky nástroj na zvýšenie vzájomnej dôvery medzi inštitúciami organizujúcimi mobility v odbornom vzdelávaní a príprave. Bol vytvorený členskými štátmi EÚ v úzkej spolupráci s Európskou komisiou. V súčasnosti členské krajiny EÚ a Európska komisia testujú tento nástroj a prizývajú kľúčových aktérov k spolupráci. Zámerom ECVET je umožniť uznanie vzdelávacích výstupov, ktoré dosiahne učiaci sa počas medzinárodnej, ako aj vnútroštátnej mobility. ECVET prispieva k uznaniu týchto výstupov ako integrálnej súčasti vzdelávacej cesty jednotlivca. Zároveň uľahčuje zamestnávateľovi pochopiť kvalifikáciu získanú v zahraničí. Cieľom konferencie bolo oboznámiť odbornú verejnosť s problematikou ECVET, súčasným stavom jej implementácie v krajinách Európskej únie, ako aj na Slovensku a Českej republike, a predstaviť príklady projektov, ktoré sa zaoberali problematikou ECVET.

Viac sa dozviete na stránke saaic.sk