Záverečná konferencia C A B A F

PhDr. Mária Chaloupková a PhDr, Katarína Ikrényiová sa 9.7.2015 vo Veľkom Mederi zúčastnili Záverečnej konferencie C A B A F – Career guidance and counselling – basis for a better future / Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť, medzinárodného projektu v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci Partnerstvá.

Hlavným cieľom medzinárodného projektu „CABAF“ bola výmena skúseností a informácií medzi inštitúciami zo Slovenskej republiky, z Maďarska, z Francúzska a z Holandska o regionálnych trhoch práce,  o systémoch služieb kariérového poradenstva, o dobrých skúsenostiach a o integrovaných informačných systémoch v partnerských krajinách.

Obidve členky INŠTITÚTU SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n.o na tomto podujatí mali cieľ  získať nové odborné poznatky, ale aj nadviazať nové kontakty so slovenskými a zahraničnými partnermi.