Komparácia kvalifikácií v rámci medzinárodne mobilných zamestnaní

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila konferencie Komparácia kvalifikácií v rámci medzinárodne mobilných zamestnaní (Hotel Tatra, Bratislava), ktorá bola záverečnou konferenciou projektu CROSSVET . Na konferencie boli predstavený projekt CrossVetcompair, analýza zamestnaní a komparácia kvalifikácií. Ako príklad z praxe bola predstavené zamestnanie opatrovateľská služba v medzinárodnom porovnaní, aby sa mohlo využiť aj na cezhraničné zamestnávanie občanov Slovenska, Česka a Rakúska. TEXIMA – jeden z partnerov predstavil svoje výstupy tohto projektu i ďalších projektov v oblastí NSP, ako aj AIVD z ČR  prezentovala materiály o kvalitnej vzdelávacej inštitúcii.

EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila konferencie EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, organizovanej Národným ústavom celoživotného vzdelávania  v rámci Týždňa celoživotného učenia Programu Erasmus+ (Hotel Tatra, Bratislava). Konferencia bola zameraná na témy kvality vo vzdelávaní dospelých na Slovensku, ale aj v Českej republike, predstavenie výsledkov projektov Národná sústava povolaní, Národná sústava kvalifikácií, ako aj ďalšie vzdelávanie a poradenstvo ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Popoludnie bolo venované predstaveniu platformy EPALE, tvorbe jej obsahu, jej využívanie na prístup k informáciám.  Veľmi zaujímavá časť bola venovaná trendom a inováciám vo vzdelávaní dospelých – tu je možnosť využívania EPALE.

Ako blogovať o vzdelávaní dospelých

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila workshopu „Ako blogovať o vzdelávaní dospelých“, ktorý zorganizoval Národný ústav  celoživotného vzdelávania  v rámci Týždňa celoživotného učenia.

Cieľmi workshopu bolo:
• preskúmať koncept blogovania ako nástroja pre podporu vzdelávania dospelých
• poskytnúť účastníkom základné informácie, potrebné pre blogovanie
• vytvoriť priestor pre praktický nácvik písania blog postu

Lektorka Zora Pauliniová z PCDS účastníkov z tretieho sektora voviedla do problematiky blogovania. Podnietila ich využiť platformu EPALE, ktorá slúži ako celoeurópsky priestor na výmenu informácií o vzdelávaní dospelých i ako priestor na blogovanie o rôznych témach dotýkajúcich sa vzdelávania a učenia dospelých.

Národná cena kariérového poradenstva 2015

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila konferencie Národná cena kariérového poradenstva 2015 (Hotel Mercure, Bratislava).  Na konferencii boli prezentované príspevky prihlásené do súťaže NCKP 2015, spojené s hlasovaním o cenu publika. Dopoludnia boli slávnostne vyhlásené výsledky slovenskej časti súťaže  a odovzdané ceny. Popoludní boli úspešné projekty zo slovenskej a českej časti prezentované vo workshopoch. Mnohí účastníci ľutovali, že z organizačných dôvodov nebolo možné zúčastniť sa všetkých 3 workshopov, lebo boli veľmi podnetné, obohacujúce a inšpiratívne pre ďalšiu prax. Veríme, že na webstránke Euroguidance sa o súťaži a príspevkoch z konferencie čoskoro dozviete viac.