ECVET – definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch

19. novembra 2015 sa v Bratislave (Hotel Mercure) konal Tréningový seminár ECVET – definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch, organizovaný Národnou agentúrou Programu Erasmus+  pre oblasť odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Zameraný bol na výstupy vzdelávacej mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Odbornú časť viedla Mgr. Alexandra Junášková – zo ŠIOV – Národný kontaktný bod pre ECVET. Priblížila vzdelávacie výstupy mobilitných projektov, teda vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré majú účastníci mobilít nadobudnúť a ktoré majú vysielajúce organizácie hodnotiť po návrate účastníka z mobility. Praktické cvičenia boli cennom príležitosťou porozumieť a uchopiť problematiku vzdelávacích výstupov. Nebolo to ľahké, no táto skúsenosť cennejšie ilustrovala všetky možnosti – správne i tie menej dokonalé, ako by ich bolo možné len slovami vysvetliť.

Pre tých, ktorí sa nemali možnosť zúčastniť ponúkame odkaz na stránke Erasmus+

Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách

6. novembra 2015 sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila podujatia „Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách“ (Bratislava, Hotel Apollo), ktoré bolo realizované zážitkovou formou. Táto forma umožnila ľuďom z verejnej správy, ale aj z tretieho sektora prediskutovať dôležité aspekty sociálnych interakcií a prostredí na životné dráhy ľudí, lepšie porozumieť rôznym znevýhodneniam ľudí, ich identifikácii a možným riešeniam týchto problémov. Počas podujatia boli riešené modelové situácie, ktoré účastníkom poskytli istý pohľad do vlastných kultúrnych a hodnotových rámcov. Prirodzene, účastníci sa nevyhli istým kontroverzným interakciám, čo bolo veľkým prínosom, pretože si tak mohli uvedomiť, koľko vrstiev zo svojich postojov si možno vôbec neuvedomujeme, alebo na vedomej úrovni by sme ich ťažko zachytávali a pomenovávali. Podujatie bolo veľkým prínosom snáď pre väčšinu účastníkov.