Pracovné stretnutie členov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Pracovné stretnutie členov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa uskutočnilo k 16. mája 2016 o 15:00 h v sídle SAAIC / centra Euroguidance na Križkovej ul. 9 v Bratislave. Na tomto stretnutí  sa zúčastnila PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Na stretnutí boli prezentované aktivity Združenia, diskutovalo sa o prioritách a možnom zapájaní sa členov platformy do aktivít Združenia. Diskusia bola veľmi podnetná a bolo dohodnuté, že navrhované priority budú dané na širokú diskusiu členom Združenia.