International Euroguidance peer learning seminar SUPPORTING AND DEVELOPING TALENTS

Toto podujatie sa konalo 27.10.2016 v Bratislave, AUSTRIA TREND Hoteli,  v rámci Slovenského predsedníctva Rady EÚ. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Program bol orientovaný na objavovanie, podporovanie a rozvíjanie talentov za pomoci kariérového poradenstva. Niektoré zaujímavé projekty, ktoré boli prezentované, boli z Českej republiky (KTO SOM?), z Maďarska (Noc profesií), z Holandska (Reintegrácia žien – imigrantiek), ale aj príklady dobrej praxe a úspešné projekty zo Slovenska.

Okrúhly stôl – vzdelávanie dospelých

Okrúhly stôl – vzdelávanie dospelých  sa uskutočnil dňa 17. 10. 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Zástupcovia príslušných rezortov v SR diskutovali so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku. Vystúpili aj odborníci zo zahraničia so svojimi zaujímavými príspevkami ku vzdelávaniu dospelých.

21.10.2016 sa zúčastnila seminára 1. National Participation Day in Slovakia, ktorý sa konal po prvýkrát na ktorom bola predstavená Stratégia Dunajského regiónu. Práve tam zaznela potreba malých grantov pre tretí sektor, alebo blokového grantu, aby sa participácia občanov, či už neformálnych zoskupeniach, ale aj občianskych združeniach mohla rozvíjať.

OPEN GOVERNMENT WEEK

OPEN GOVERNMENT WEEK – Iniciatíva pre otvorené vládnutie organizovala v dňoch 17.-20.10.2016 v Bratislave, v priestoroch Vodárenského múzea, sériu podujatí k tejto téme. PhDr. Mária Chaloupková sa dňa 17.10.2016 zúčastnila témy Participácia, ktorá bola zameraná na občiansku participáciu, jej rozvoj, meranie, orientáciu na rôzne oblasti, ako napríklad participatívny rozpočet miest a obcí. 18.10.2016sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila témy Otvorená justícia. Okrem všeobecného úvodu sa tento deň venoval prístupu občanov k pripravovanej legislatíve, akčného plánu pre otvorené vládnutie a otvorenej justícii.