Hands On Plastic Environment (HOPE)

28. marca 2017 bol podaný projekt „Hands On Plastic Environment“ koordinátorom z Veľkej Británie Pro Art (mimovládnej organizácie v oblasti umenia) v mene 6 partnerov (UK, SK, BG, PL, RO, IT). Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. sa aktívne podieľal na príprave projektovej prihlášky.

1,5-ročný projekt bude venovaný problematike plastov – ich významu, triedeniu, vzdelávaniu v oblasti ekologickej výchovy, druhotnému využívaniu v oblasti umeleckého spracovania a spoločnej výmene dobrej praxe v danej oblasti. Cieľom projektu je poskytnúť nové príležitosti učenia sa pre zamestnancov, dobrovoľníkov: vzdelávateľov, mladých ľudí, rôznych kľúčových hráčov a miestnych samospráv v týchto partnerských krajinách. Na tento účel budú využité materiály spracované organizáciami, spoločne rozvíjané a umiestnené na vzdelávacej platforme pre šírenie v sieťach partnerov pre ďalšie informálne učenie sa.

Seminár: Predkladanie návrhov projektov KA2 – Strategické partnerstvá

26. januára 2017  sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila celodenného Inštruktážneho seminára k predkladaniu návrhov projektov KA2 – Strategické partnerstvá, ktorý sa konal v Kongresovom centre Družba. Zameraný bol na podrobné informácie pre prípravu projektov v rámci Výzvy 2016 Programu Erasmus+. Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. pripravuje spolu so svojimi partnermi ďalšiu projektovú prihlášku v oblasti vzdelávania dospelých.
Viac o projektovej výzve a programe sa dozviete na web stránke erasmusplus.

Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve

„Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve“, ktoré sa uskutočnila v Bratislave dňa 12. decembra 2016 v priestoroch BC. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Prevažnú časť podujatia  tvorila interaktívna prednáška/workshop „Talenty, silné stránky a oceňujúce pýtanie“, ktorú viedol kariérový poradca, lektor a facilitátor Lukáš Kučera.

Vnímanie neznámeho – viacrozmerný prístup pre prácu s osobnými kvalitami

Vnímanie neznámeho – viacrozmerný prístup pre prácu s osobnými kvalitami vedený Thomasom Dienerom, autorom Navigácie v povolaní, sa konal 9.12.2016 v Bratislave na Križkovej 9 . Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Pri navigácii za novým povolaním je kľúčové zaoberať sa kvalitami človeka. Plne pochopiť a osvojiť si tento fenomén nie je ľahké. Počas workshopu sme hovorili o rozličných odtieňoch poradenskej práce s kvalitami a o tom, ako s nimi zaobchádzať efektívnejšie a komplexnejšie. Z teoretického hľadiska sme sa  venovali rôznym dôvodom, pre ktoré je vhodné a nápomocné zaoberať sa jedinečnosťou človeka a jeho spoznávaním i v prípade, že silné stránky uňho nie sú na prvý pohľad viditeľné.

Informačné dni Erasmus+ Výzva 2017 – vzdelávanie a odborná príprava

Informačné dni Erasmus+ Výzva 2017 – vzdelávanie a odborná príprava sa konali 8.11.2016 v Bratislave v priestoroch Kongresového centra Družba. Zúčastnila sa za ISPKR, n.o.  PhDr. Mária Chaloupková. Cieľom informačných dní bolo oboznámiť s Výzvou na rok 2017 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Motivovať najmä nových potenciálnych žiadateľov na vytvorenie nových medzinárodných organizácií a získať tak pridanú hodnotu svojich organizácií, zvýšiť ich potenciál na európskej úrovni.   V budúcoročnej výzve sú zdôraznené národné priority, ktorým bude treba venovať pozornosť, pretože môžu ovplyvniť výsledok súťaže medzi podanými projektmi. Bližšie informácie sa dozvieme v januári na Inštruktážnom seminári pre podávateľov projektu. Do projektov Strategických partnerstiev vo vzdelávaní dospelých sa plánuje zapojiť aj naša organizácia.