Cesta k profesionalizaci kariérového poradenství

Cesta k profesionalizaci kariérového poradenství – 26.-27.5.2016 v Brne, Masarykova univerzita. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Ako bolo uvedené v pozvánke, cieľom tejto medzinárodnej konferencie bolo vytvoriť priestor pre stretnutie akademických pracovníkov, výskumníkov, poskytovateľov služieb kariérového poradenstva, vzdelávanie kariérových poradcov aj tvorcov politík a otvoriť tak širšiu odbornú diskusiu o profesionalizácii kariérového poradenstva.  Boli to dva veľmi zaujímavé, inšpiratívne, intelektuálne vyzývajúce dni, v ktorých sme si mohli vypočuť akademické prednášky, filozoficky ladené, vysoko odborné prednášky praktikov nielen z Čiech a zo Slovenska, ale aj z Európy. Zaujímavé boli prezentácie Európskych projektov v oblasti kariérového poradenstva, mali sme možnosť spoznať aj nové možnosti využitia dištančného vzdelávania a online komunikácie vo virtuálnych triedach. Jediným problémov bolo, že sa bolo ťažké rozhodovať, na ktoré zo simultánnych podujatí sa vybrať. Táto cesta a tieto dva dni skutočne stáli za to.

Cesta k profesionalizaci karieroveho poradenstvi, konferencia-01

Novinky vo vzdelávaní dospelých – metódy, stratégie a prístup k informáciám

Novinky vo vzdelávaní dospelých – metódy, stratégie a prístup k informáciám – Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania  konalo 30. mája 2016 o 10:00 v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave. Zúčastnili sa ho  PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Cieľom workshopu bolo: spoločné návrhy pre zlepšenie systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania v nadväznosti na  vývoj kvality ďalšieho vzdelávania, podpora poskytovateľov vzdelávania dospelých prostredníctvom nových nástrojov a metód za účelom zavedenia spoločného rámca kvality, konkrétne príklady dobrej praxe v danej oblasti zo zahraničia a z toho komparatívnou metódou odvodené návrhy a typ pre prax v rámci SK, možnosť aktívneho testovania francúzskeho systému na praktickej ukážke, prezentácia najaktuálnejších projektových aktivít projektov VNFIL  (Validácia neformálneho a informálneho učenia sa) a DIMA (Nástroj pre rozvíjanie, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých) na najbližšie obdobie, do realizácie ktorých sa môžu zapojiť aj účastníci workshopu. Účastníkom boli predstavené aktuality platformy EPALE a možnosť registrovať sa na tejto platforme.

Pracovné stretnutie členov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Pracovné stretnutie členov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa uskutočnilo k 16. mája 2016 o 15:00 h v sídle SAAIC / centra Euroguidance na Križkovej ul. 9 v Bratislave. Na tomto stretnutí  sa zúčastnila PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Na stretnutí boli prezentované aktivity Združenia, diskutovalo sa o prioritách a možnom zapájaní sa členov platformy do aktivít Združenia. Diskusia bola veľmi podnetná a bolo dohodnuté, že navrhované priority budú dané na širokú diskusiu členom Združenia.

Informačné dni KA2 – Strategické partnerstvá

25.1.2016 sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila – Informačných dní KA2 – Strategické partnerstvá, ktoré sa konali v Bratislave a na ktorých sa záujemcovia o podávanie projektov vo výzve  Erasmus+ 2015 v roku 2016 dozvedeli ako všeobecné informácie, tak aj špecifiká akcií SP v odbornom vzdelávaní a SP vo vzdelávaní dospelých, národné priority pre tieto akcie a všetko potrebné pre úspešné podanie projektov.

ECVET – definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch

19. novembra 2015 sa v Bratislave (Hotel Mercure) konal Tréningový seminár ECVET – definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch, organizovaný Národnou agentúrou Programu Erasmus+  pre oblasť odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Zameraný bol na výstupy vzdelávacej mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Odbornú časť viedla Mgr. Alexandra Junášková – zo ŠIOV – Národný kontaktný bod pre ECVET. Priblížila vzdelávacie výstupy mobilitných projektov, teda vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré majú účastníci mobilít nadobudnúť a ktoré majú vysielajúce organizácie hodnotiť po návrate účastníka z mobility. Praktické cvičenia boli cennom príležitosťou porozumieť a uchopiť problematiku vzdelávacích výstupov. Nebolo to ľahké, no táto skúsenosť cennejšie ilustrovala všetky možnosti – správne i tie menej dokonalé, ako by ich bolo možné len slovami vysvetliť.

Pre tých, ktorí sa nemali možnosť zúčastniť ponúkame odkaz na stránke Erasmus+