Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách

6. novembra 2015 sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila podujatia „Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a verejných inštitúciách“ (Bratislava, Hotel Apollo), ktoré bolo realizované zážitkovou formou. Táto forma umožnila ľuďom z verejnej správy, ale aj z tretieho sektora prediskutovať dôležité aspekty sociálnych interakcií a prostredí na životné dráhy ľudí, lepšie porozumieť rôznym znevýhodneniam ľudí, ich identifikácii a možným riešeniam týchto problémov. Počas podujatia boli riešené modelové situácie, ktoré účastníkom poskytli istý pohľad do vlastných kultúrnych a hodnotových rámcov. Prirodzene, účastníci sa nevyhli istým kontroverzným interakciám, čo bolo veľkým prínosom, pretože si tak mohli uvedomiť, koľko vrstiev zo svojich postojov si možno vôbec neuvedomujeme, alebo na vedomej úrovni by sme ich ťažko zachytávali a pomenovávali. Podujatie bolo veľkým prínosom snáď pre väčšinu účastníkov.

Ako na chudobu v hlavách ľudí

V polovici októbra sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila prezentácie výsledkov projektu Ako na chudobu a workshopu „Ako na chudobu v hlavách ľudí“ (Hotel Tatra, Bratislava). V tomto workshope sa účastníci zamýšľali nad verejnou mienkou o chudobe na Slovensku, o hodnotovej orientácii spoločnosti, ako túto tému komunikovať verejnosti, ako realizovať kampane o sociálnych a ľudskoprávnych témach. Ďalšie dva workshopy sa zaoberali aktivizmom, riešeniu sociálnych problémov zdola, ako aj tvorbe inkluzívnych politík na lokálnej úrovni. Ako môže k riešeniu prispieť samospráva.
Výstupy z projektu budú dostupné na stránke Nadácia Milana Šimečku.

Medzinárodná konferencia Bilancia kompetencií

Začiatkom októbra sa uskutočnila Medzinárodná konferencia Bilancia kompetencií – Riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva (Austria Trend Hotel, Bratislava), ktorej sa zúčastnila PhDr. Mária Chaloupková. Svoju prácu v oblasti bilancie kompetencií prezentovali významné osobnosti CEDEFOP a FECBOP. Súčasne táto konferencia bola záverom medzinárodného projektu zavádzania Bilancie kompetencií na Slovensko (partnermi boli BKS Úspech, s.r.o. a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). Bol predstavený Štandard kvality pre bilanciu kompetencií a odovzdanie Národnej ceny kariérového poradenstva.

Komparácia kvalifikácií v rámci medzinárodne mobilných zamestnaní

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila konferencie Komparácia kvalifikácií v rámci medzinárodne mobilných zamestnaní (Hotel Tatra, Bratislava), ktorá bola záverečnou konferenciou projektu CROSSVET . Na konferencie boli predstavený projekt CrossVetcompair, analýza zamestnaní a komparácia kvalifikácií. Ako príklad z praxe bola predstavené zamestnanie opatrovateľská služba v medzinárodnom porovnaní, aby sa mohlo využiť aj na cezhraničné zamestnávanie občanov Slovenska, Česka a Rakúska. TEXIMA – jeden z partnerov predstavil svoje výstupy tohto projektu i ďalších projektov v oblastí NSP, ako aj AIVD z ČR  prezentovala materiály o kvalitnej vzdelávacej inštitúcii.

EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila konferencie EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, organizovanej Národným ústavom celoživotného vzdelávania  v rámci Týždňa celoživotného učenia Programu Erasmus+ (Hotel Tatra, Bratislava). Konferencia bola zameraná na témy kvality vo vzdelávaní dospelých na Slovensku, ale aj v Českej republike, predstavenie výsledkov projektov Národná sústava povolaní, Národná sústava kvalifikácií, ako aj ďalšie vzdelávanie a poradenstvo ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Popoludnie bolo venované predstaveniu platformy EPALE, tvorbe jej obsahu, jej využívanie na prístup k informáciám.  Veľmi zaujímavá časť bola venovaná trendom a inováciám vo vzdelávaní dospelých – tu je možnosť využívania EPALE.