Seminár: Predkladanie návrhov projektov KA2 – Strategické partnerstvá

26. januára 2017  sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila celodenného Inštruktážneho seminára k predkladaniu návrhov projektov KA2 – Strategické partnerstvá, ktorý sa konal v Kongresovom centre Družba. Zameraný bol na podrobné informácie pre prípravu projektov v rámci Výzvy 2016 Programu Erasmus+. Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. pripravuje spolu so svojimi partnermi ďalšiu projektovú prihlášku v oblasti vzdelávania dospelých.
Viac o projektovej výzve a programe sa dozviete na web stránke erasmusplus.

Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve

„Silné stránky a talenty v kariérovom poradenstve“, ktoré sa uskutočnila v Bratislave dňa 12. decembra 2016 v priestoroch BC. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Prevažnú časť podujatia  tvorila interaktívna prednáška/workshop „Talenty, silné stránky a oceňujúce pýtanie“, ktorú viedol kariérový poradca, lektor a facilitátor Lukáš Kučera.

Vnímanie neznámeho – viacrozmerný prístup pre prácu s osobnými kvalitami

Vnímanie neznámeho – viacrozmerný prístup pre prácu s osobnými kvalitami vedený Thomasom Dienerom, autorom Navigácie v povolaní, sa konal 9.12.2016 v Bratislave na Križkovej 9 . Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Pri navigácii za novým povolaním je kľúčové zaoberať sa kvalitami človeka. Plne pochopiť a osvojiť si tento fenomén nie je ľahké. Počas workshopu sme hovorili o rozličných odtieňoch poradenskej práce s kvalitami a o tom, ako s nimi zaobchádzať efektívnejšie a komplexnejšie. Z teoretického hľadiska sme sa  venovali rôznym dôvodom, pre ktoré je vhodné a nápomocné zaoberať sa jedinečnosťou človeka a jeho spoznávaním i v prípade, že silné stránky uňho nie sú na prvý pohľad viditeľné.

Informačné dni Erasmus+ Výzva 2017 – vzdelávanie a odborná príprava

Informačné dni Erasmus+ Výzva 2017 – vzdelávanie a odborná príprava sa konali 8.11.2016 v Bratislave v priestoroch Kongresového centra Družba. Zúčastnila sa za ISPKR, n.o.  PhDr. Mária Chaloupková. Cieľom informačných dní bolo oboznámiť s Výzvou na rok 2017 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Motivovať najmä nových potenciálnych žiadateľov na vytvorenie nových medzinárodných organizácií a získať tak pridanú hodnotu svojich organizácií, zvýšiť ich potenciál na európskej úrovni.   V budúcoročnej výzve sú zdôraznené národné priority, ktorým bude treba venovať pozornosť, pretože môžu ovplyvniť výsledok súťaže medzi podanými projektmi. Bližšie informácie sa dozvieme v januári na Inštruktážnom seminári pre podávateľov projektu. Do projektov Strategických partnerstiev vo vzdelávaní dospelých sa plánuje zapojiť aj naša organizácia.

Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies

Danube ParticipationDays  in the EU Danube Strategy – Working towards sustainable development: Civil Society, Local Actors and EU Strategies – podujatie sa konalo 2.11.2016 v Bratislave, v Hoteli Tatra. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Tento deň bol orientovaný na tretí sektor, na občiansku spoločnosť, na rozvoj občianskej participácie. Vybraný workshop Social Innovation bol vedený interaktívne a po úvodných prezentáciách projektov a nastolení otázok sa pracovná skupina snažila formulovať odporúčania  v tejto oblasti, ktoré boli na záverečnom zhrnutí a odporúčaným na prácu a riešenie v ďalšom období.

International Euroguidance peer learning seminar SUPPORTING AND DEVELOPING TALENTS

Toto podujatie sa konalo 27.10.2016 v Bratislave, AUSTRIA TREND Hoteli,  v rámci Slovenského predsedníctva Rady EÚ. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Program bol orientovaný na objavovanie, podporovanie a rozvíjanie talentov za pomoci kariérového poradenstva. Niektoré zaujímavé projekty, ktoré boli prezentované, boli z Českej republiky (KTO SOM?), z Maďarska (Noc profesií), z Holandska (Reintegrácia žien – imigrantiek), ale aj príklady dobrej praxe a úspešné projekty zo Slovenska.