Okrúhly stôl – vzdelávanie dospelých

Okrúhly stôl – vzdelávanie dospelých  sa uskutočnil dňa 17. 10. 2016 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Zástupcovia príslušných rezortov v SR diskutovali so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku. Vystúpili aj odborníci zo zahraničia so svojimi zaujímavými príspevkami ku vzdelávaniu dospelých.

21.10.2016 sa zúčastnila seminára 1. National Participation Day in Slovakia, ktorý sa konal po prvýkrát na ktorom bola predstavená Stratégia Dunajského regiónu. Práve tam zaznela potreba malých grantov pre tretí sektor, alebo blokového grantu, aby sa participácia občanov, či už neformálnych zoskupeniach, ale aj občianskych združeniach mohla rozvíjať.

OPEN GOVERNMENT WEEK

OPEN GOVERNMENT WEEK – Iniciatíva pre otvorené vládnutie organizovala v dňoch 17.-20.10.2016 v Bratislave, v priestoroch Vodárenského múzea, sériu podujatí k tejto téme. PhDr. Mária Chaloupková sa dňa 17.10.2016 zúčastnila témy Participácia, ktorá bola zameraná na občiansku participáciu, jej rozvoj, meranie, orientáciu na rôzne oblasti, ako napríklad participatívny rozpočet miest a obcí. 18.10.2016sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila témy Otvorená justícia. Okrem všeobecného úvodu sa tento deň venoval prístupu občanov k pripravovanej legislatíve, akčného plánu pre otvorené vládnutie a otvorenej justícii.

Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2016

Konferencia Národná cena kariérového poradenstva 2016 sa uskutočnila v Bratislave dňa 29. septembra 2016 v priestoroch hotela SAFFRON a zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Na konferencii prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov tohtoročnej súťaže. Vzhľadom na množstvo zaujímavých projektov oboznámenie s nimi prebehlo formou Veľtrhu/prehliadky príspevkov prihlásených do súťaže na Slovensku, následne aj hlasovanie o cenu publika.

V rámci prezentácií boli predstavené úspešné projekty Národnej cena kariérového poradenstva 2016 v Českej republike, v menších skupinách sme mohli vyskúšať aj ich „ochutnávku“ podľa vlastného výberu. Program bol veľmi bohatý a bolo priam nemožné oboznámiť sa so všetkým, čo tam zaznelo. Ako bolo konštatované samotnými organizátormi, táto súťaž rastie z roka na rok, takže sa tešíme na Kompendium príspevkov z tohtoročnej Národnej ceny KP.

Cesta k profesionalizaci kariérového poradenství

Cesta k profesionalizaci kariérového poradenství – 26.-27.5.2016 v Brne, Masarykova univerzita. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Ako bolo uvedené v pozvánke, cieľom tejto medzinárodnej konferencie bolo vytvoriť priestor pre stretnutie akademických pracovníkov, výskumníkov, poskytovateľov služieb kariérového poradenstva, vzdelávanie kariérových poradcov aj tvorcov politík a otvoriť tak širšiu odbornú diskusiu o profesionalizácii kariérového poradenstva.  Boli to dva veľmi zaujímavé, inšpiratívne, intelektuálne vyzývajúce dni, v ktorých sme si mohli vypočuť akademické prednášky, filozoficky ladené, vysoko odborné prednášky praktikov nielen z Čiech a zo Slovenska, ale aj z Európy. Zaujímavé boli prezentácie Európskych projektov v oblasti kariérového poradenstva, mali sme možnosť spoznať aj nové možnosti využitia dištančného vzdelávania a online komunikácie vo virtuálnych triedach. Jediným problémov bolo, že sa bolo ťažké rozhodovať, na ktoré zo simultánnych podujatí sa vybrať. Táto cesta a tieto dva dni skutočne stáli za to.

Cesta k profesionalizaci karieroveho poradenstvi, konferencia-01

Novinky vo vzdelávaní dospelých – metódy, stratégie a prístup k informáciám

Novinky vo vzdelávaní dospelých – metódy, stratégie a prístup k informáciám – Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania  konalo 30. mája 2016 o 10:00 v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave. Zúčastnili sa ho  PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Cieľom workshopu bolo: spoločné návrhy pre zlepšenie systému uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania v nadväznosti na  vývoj kvality ďalšieho vzdelávania, podpora poskytovateľov vzdelávania dospelých prostredníctvom nových nástrojov a metód za účelom zavedenia spoločného rámca kvality, konkrétne príklady dobrej praxe v danej oblasti zo zahraničia a z toho komparatívnou metódou odvodené návrhy a typ pre prax v rámci SK, možnosť aktívneho testovania francúzskeho systému na praktickej ukážke, prezentácia najaktuálnejších projektových aktivít projektov VNFIL  (Validácia neformálneho a informálneho učenia sa) a DIMA (Nástroj pre rozvíjanie, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých) na najbližšie obdobie, do realizácie ktorých sa môžu zapojiť aj účastníci workshopu. Účastníkom boli predstavené aktuality platformy EPALE a možnosť registrovať sa na tejto platforme.

Informačné dni KA2 – Strategické partnerstvá

25.1.2016 sa PhDr. Mária Chaloupková zúčastnila – Informačných dní KA2 – Strategické partnerstvá, ktoré sa konali v Bratislave a na ktorých sa záujemcovia o podávanie projektov vo výzve  Erasmus+ 2015 v roku 2016 dozvedeli ako všeobecné informácie, tak aj špecifiká akcií SP v odbornom vzdelávaní a SP vo vzdelávaní dospelých, národné priority pre tieto akcie a všetko potrebné pre úspešné podanie projektov.