Ako blogovať o vzdelávaní dospelých

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila workshopu „Ako blogovať o vzdelávaní dospelých“, ktorý zorganizoval Národný ústav  celoživotného vzdelávania  v rámci Týždňa celoživotného učenia.

Cieľmi workshopu bolo:
• preskúmať koncept blogovania ako nástroja pre podporu vzdelávania dospelých
• poskytnúť účastníkom základné informácie, potrebné pre blogovanie
• vytvoriť priestor pre praktický nácvik písania blog postu

Lektorka Zora Pauliniová z PCDS účastníkov z tretieho sektora voviedla do problematiky blogovania. Podnietila ich využiť platformu EPALE, ktorá slúži ako celoeurópsky priestor na výmenu informácií o vzdelávaní dospelých i ako priestor na blogovanie o rôznych témach dotýkajúcich sa vzdelávania a učenia dospelých.

Národná cena kariérového poradenstva 2015

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila konferencie Národná cena kariérového poradenstva 2015 (Hotel Mercure, Bratislava).  Na konferencii boli prezentované príspevky prihlásené do súťaže NCKP 2015, spojené s hlasovaním o cenu publika. Dopoludnia boli slávnostne vyhlásené výsledky slovenskej časti súťaže  a odovzdané ceny. Popoludní boli úspešné projekty zo slovenskej a českej časti prezentované vo workshopoch. Mnohí účastníci ľutovali, že z organizačných dôvodov nebolo možné zúčastniť sa všetkých 3 workshopov, lebo boli veľmi podnetné, obohacujúce a inšpiratívne pre ďalšiu prax. Veríme, že na webstránke Euroguidance sa o súťaži a príspevkoch z konferencie čoskoro dozviete viac.

Záverečná konferencia C A B A F

PhDr. Mária Chaloupková a PhDr, Katarína Ikrényiová sa 9.7.2015 vo Veľkom Mederi zúčastnili Záverečnej konferencie C A B A F – Career guidance and counselling – basis for a better future / Kariérové poradenstvo – základ pre lepšiu budúcnosť, medzinárodného projektu v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci Partnerstvá.

Hlavným cieľom medzinárodného projektu „CABAF“ bola výmena skúseností a informácií medzi inštitúciami zo Slovenskej republiky, z Maďarska, z Francúzska a z Holandska o regionálnych trhoch práce,  o systémoch služieb kariérového poradenstva, o dobrých skúsenostiach a o integrovaných informačných systémoch v partnerských krajinách.

Obidve členky INŠTITÚTU SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n.o na tomto podujatí mali cieľ  získať nové odborné poznatky, ale aj nadviazať nové kontakty so slovenskými a zahraničnými partnermi.

Konferencia projektu NICE

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila na konferencii projektu NICE (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe; http://www.nice-network.eu/), ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. – 30. mája 2015  v Bratislave. Projekt NICE sa primárne zaoberal problematikou vysokoškolského vzdelávania kariérových poradcov (poradcov poskytujúcich kariérové poradenstvo, kariérovú výchovu a vzdelávanie) v Európe, Konferenciu organizovala Slovenská technická univerzita v Bratislave ako partner projektu. Akciu podporovalo Euroguidance centrum, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.konferencia-projektu-nice--spolocna-fotka-2015

Viac o projekte NICE…

Národná cena kariérového poradenstva 2014

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila 16.10.2014 na konferencii „Národná cena kariérového poradenstva 2014“. Odzneli na ňom prezentácie súťažných príspevkov a hlasovalo sa aj o cenu publika. Na poobedňajšom bloku boli veľmi zaujímavé praktické ukážky a diskusie o aktivitách kariérového poradenstva pre študentov VŠ a dospelých, ktorého sa zúčastnila. Veľmi podnetné boli prezentácie metódy Bilancie kompetencií prednášajúcimi z ČR.

Zborník ocenených súťažných príspevkov

Konferencia „ECVET a výzvy pre Slovensko“

PhDr. Mária Chaloupková sa zúčastnila na záverečnej konferencii „ECVET (Európsky systém prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) a výzvy pre Slovensko“, ktorá sa konala 24. marca 2014 v hoteli Mercure v Bratislave.

ECVET je európsky nástroj na zvýšenie vzájomnej dôvery medzi inštitúciami organizujúcimi mobility v odbornom vzdelávaní a príprave. Bol vytvorený členskými štátmi EÚ v úzkej spolupráci s Európskou komisiou. V súčasnosti členské krajiny EÚ a Európska komisia testujú tento nástroj a prizývajú kľúčových aktérov k spolupráci. Zámerom ECVET je umožniť uznanie vzdelávacích výstupov, ktoré dosiahne učiaci sa počas medzinárodnej, ako aj vnútroštátnej mobility. ECVET prispieva k uznaniu týchto výstupov ako integrálnej súčasti vzdelávacej cesty jednotlivca. Zároveň uľahčuje zamestnávateľovi pochopiť kvalifikáciu získanú v zahraničí. Cieľom konferencie bolo oboznámiť odbornú verejnosť s problematikou ECVET, súčasným stavom jej implementácie v krajinách Európskej únie, ako aj na Slovensku a Českej republike, a predstaviť príklady projektov, ktoré sa zaoberali problematikou ECVET.

Viac sa dozviete na stránke saaic.sk