Hands On Plastic Environment (HOPE)

28. marca 2017 bol podaný projekt „Hands On Plastic Environment“ koordinátorom z Veľkej Británie Pro Art (mimovládnej organizácie v oblasti umenia) v mene 6 partnerov (UK, SK, BG, PL, RO, IT). Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. sa aktívne podieľal na príprave projektovej prihlášky.

1,5-ročný projekt bude venovaný problematike plastov – ich významu, triedeniu, vzdelávaniu v oblasti ekologickej výchovy, druhotnému využívaniu v oblasti umeleckého spracovania a spoločnej výmene dobrej praxe v danej oblasti. Cieľom projektu je poskytnúť nové príležitosti učenia sa pre zamestnancov, dobrovoľníkov: vzdelávateľov, mladých ľudí, rôznych kľúčových hráčov a miestnych samospráv v týchto partnerských krajinách. Na tento účel budú využité materiály spracované organizáciami, spoločne rozvíjané a umiestnené na vzdelávacej platforme pre šírenie v sieťach partnerov pre ďalšie informálne učenie sa.

Pracovné stretnutie členov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Pracovné stretnutie členov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa uskutočnilo k 16. mája 2016 o 15:00 h v sídle SAAIC / centra Euroguidance na Križkovej ul. 9 v Bratislave. Na tomto stretnutí  sa zúčastnila PhDr. Mária Chaloupková a PhDr. Katarína Ikrényiová. Na stretnutí boli prezentované aktivity Združenia, diskutovalo sa o prioritách a možnom zapájaní sa členov platformy do aktivít Združenia. Diskusia bola veľmi podnetná a bolo dohodnuté, že navrhované priority budú dané na širokú diskusiu členom Združenia.

Prieskum Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariér

Členovia INŠTITÚTU SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n.o. PhDr. Mária Chaloupková a PhDr, Katarína Ikrényiová sa začiatkom júna 2015 aktívne zapojili do dotazníkového prieskumu Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorý bol zameraný  na vytvorenie štandardov povolaní v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Takto sa ja aj INŠTITÚT SOCIÁLNEHO, PROFESIJNÉHO A KARIÉROVÉHO ROZVOJA, n.o zapojil do procesu tvorby Národnej sústavy povolaní.