19. novembra 2015 sa v Bratislave (Hotel Mercure) konal Tréningový seminár ECVET – definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch, organizovaný Národnou agentúrou Programu Erasmus+  pre oblasť odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková. Zameraný bol na výstupy vzdelávacej mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Odbornú časť viedla Mgr. Alexandra Junášková – zo ŠIOV – Národný kontaktný bod pre ECVET. Priblížila vzdelávacie výstupy mobilitných projektov, teda vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré majú účastníci mobilít nadobudnúť a ktoré majú vysielajúce organizácie hodnotiť po návrate účastníka z mobility. Praktické cvičenia boli cennom príležitosťou porozumieť a uchopiť problematiku vzdelávacích výstupov. Nebolo to ľahké, no táto skúsenosť cennejšie ilustrovala všetky možnosti – správne i tie menej dokonalé, ako by ich bolo možné len slovami vysvetliť.

Pre tých, ktorí sa nemali možnosť zúčastniť ponúkame odkaz na stránke Erasmus+