Začiatkom októbra sa uskutočnila Medzinárodná konferencia Bilancia kompetencií – Riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva (Austria Trend Hotel, Bratislava), ktorej sa zúčastnila PhDr. Mária Chaloupková. Svoju prácu v oblasti bilancie kompetencií prezentovali významné osobnosti CEDEFOP a FECBOP. Súčasne táto konferencia bola záverom medzinárodného projektu zavádzania Bilancie kompetencií na Slovensko (partnermi boli BKS Úspech, s.r.o. a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). Bol predstavený Štandard kvality pre bilanciu kompetencií a odovzdanie Národnej ceny kariérového poradenstva.