28.-30. októbra 2015 – Zandvoort – Holandsko

Náš Inštitút sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o.  získal grant na účasť na kontaktnom seminári o participácii.  Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková.
Seminár začínal všeobecnými informáciami o programe Erasmus+. Potom nasledovalo „speed dating“ – rýchle zoznamovanie sa, na ktoré sme mali vždy len 5 minút, čo však pre mnohých účastníkov nebolo dostatočne dlhé, najmä ak sa vzájomne zaujali, nebolo možné zoznámiť sa so všetkými, toto sa potom pretiahlo aj na prestávky. Účastníci mohli prezentovať svoje nápady na projekty, svoje inštitúcie, čo podnietilo diskusie – niekedy aj oponujúce, no rozhodne smerujúce k ujasneniu si, k akým projektom by sa jednotlivci chceli pridať.

 

Témy pracovných skupín sa nazývali:

  1. Dobrovoľnícka práca,
  2. ICT,
  3. Nové organizačné roly,
  4. Participácia a zdravie.

Vo všetkých týchto oblastiach pracovné skupiny pripravili zaujímavé, niekedy priam strhujúco inšpiratívne námety projektov. Mojou prioritou bolo zúčastniť sa v skupine venujúcej sa „Nová organizačná rola v participácii“. Ide o spoluprácu rôznych organizácií, mimovládnych, vzdelávacích, samosprávy, ako napr. knižníc, múzeí  a iných kultúrnych ustanovizní.
Druhý deň sme rozpracovávali projekty v skupinách. Tá naša pripravovala návrh projektu pre seniorov nad 60 rokov, ktorí z rôznych dôvodov nie sú zapojení do celoživotného vzdelávania, či už pre nízke vzdelanie, alebo jednoducho preto, že sú sociálne alebo inak znevýhodnení.  Naše vznikajúce partnerstvo plánuje spolupracovať až do podanie projektovej prihlášky.

V tento deň bola prezentovaná  platforma EPALE, určená na získavanie informácií, dokumentov o vzdelávaní dospelých, ale je  veľmi vhodná platforma na diskusiu, prezentovanie svojich myšlienok a návrhov, najmä na hľadanie partnerov do budúcich projektov, či už mobilitných, alebo strategických partnerstiev .
Tretí deň účastníci prezentovali svoje projektové návrhy, dostávali spätnú väzbu od poroty, ale aj od publika, ktoré vyjadrilo veľkým potleskom ocenenie  niektorým tvorivým návrhom. Domnievam sa, že všetci účastníci vysoko pozitívne hodnotili organizáciu tohto kontaktného seminára.  Naša organizácia verí, že je to začiatok jej medzinárodnej spolupráce.

Viac informácii:
http://www.erasmusplus.nl/participant-information-contactseminar-adult-education-28-30-october-2015