HOPE – Hands On Plastic Environment

V dňoch 12-15.10.2017 sa uskutočnilo zahájenie projektu HOPE – Hands On Plastic Environment (2017-1-UK-KA204-036684), ktorý bol schválený vedúcemu projektového konzorcia vo Veľkej Británii.

V rámci šesťstranného projektu (BG,GB,PL,RO,SK,TR) budú projektoví partneri spolupracovať na posilňovaní celosvetového povedomia o globálnom ohrození, ktoré plasty a ich masové používanie v súčasnosti predstavujú.
3,4 biliónov plastových balení sa v roku 2016 predalo na zemeguli, pričom väčšinu z tohto objemu tvoria potravinárska fólia, plastové a sklenené fľaše… Každú sekundu sa na svete predá 20.000 plastových fliaš… Plastové fľaše vstúpili na trhy po roku 1940 a je možné, že aj tieto sú ešte niekde na skládkach nerozložené… a budú „otravovať zem a Zem ešte zhruba ďalších 400 rokov… Produkcia plastového priemyslu prekročila v roku 2015 úroveň 300 miliónov ton ročne…

Sledujte dianie a diskusiu o projekte na blogu handsonplastic

V rámci paradigmy urýchleného prechodu na koncept cirkulárnej ekonomiky stanovila Európska únia vo svojom dokumente Circular Economy Action Package ako jednu z kľúčových priorít pre ďalšie obdobie. Projekt reaguje na situačnú správu Európskej komisie tzv. The Commission’s Green Paper on plastic waste in the environment, zo 7.3.2013.
Projekt predpokladá počas obdobia 9/2017-3/2019 preniesť túto top európsku environmentálnu diskusiu do krajín a regiónov, kde partneri projektu pracujú partnerstva, ktoré zatiaľ nie sú veľmi úspešné v oblasti základnej recyklácie komunálneho a priemyselného odpadu, čo predpokladá náročnú blízku budúcnosť pre nové členské krajiny EÚ & Turecko, odkiaľ budú projektoví partneri spolupracovať.

2. medzinárodné stretnutie v rámci projektu HOPE

Sofia, Bulharsko | 8.-11. marca 2018

V rámci realizácie medzinárodného projektu HOPE-Hands On Plastic Environment (2017-1-UK-KA204-036684) sa v dňoch 8.-11.3.2018 uskutočnilo v Sofii 2. medzinárodné pracovné stretnutie projektového tímu z projektových krajín (GB, BG, RO, SK,PL,TR). V rámci 18-mesačného (9/2017-3/2019) projektu, uplynulo úvodné obdobie, v rámci ktorého národné tímy zahájili aktivity v rámci realizácie vlastných národných stratégií upozorňovania verejnosti na globálne nezvládnutú situáciu v používaní plastov bez adekvátneho riešenia otázky, keď plastový produkt splní svoju prvotnú úlohu a stáva sa odpadom.

V rámci pracovného programu členovia medzinárodného tímu zhodnotili progres, ktorý dosiahli v implementácii projektu v rámci národných tímov. Boli upresnené pracovné nástroje partnerstva a to konkrétne monitorovacie, disseminačné, evaluačné a hodnotiace postupy partnerstva na základe dohodnutých pracovných dokumentov.

Keďže slovenský partner projektu HOPE pre jeho realizáciu v SR vytvoril partnerstvo s organizáciami priamo zapojenými do riešenia otázok platových odpadov v priemysle boli sme požiadaní, aby sme pre jesenné stretnutie v Rumunsku pripravili vzdelávaciu prezentáciu na niekoľko odborných tém riešenia plastových odpadov v slovenskom plastikárskom priemysle.

Priebežné informácie o realizácii projektu je možné nájsť na blogu projektového partnerstva handsonplastic.

3. medzinárodné stretnutie v rámci projektu HOPE

Braila, Rumunsko | 11.-14. októbra 2018

Tretie medzinárodné stretnutie v dňoch 11.-14.10.2018 v Braila, Rumunsku v rámci projektu HOPE priviedlo medzinárodné partnerstvo v rámci projektu HOPE-Hands On Plastic Environment (2017-1-UK-KA204-036684 do záverečnej etapy projektu.

Z technických dôvodu sa toto stretnutie uskutočnilo prezenčne (partneri z BG, GB, RO, SR) a formou e-komunikácie (PL, TR), pričom v súlade s procedurálnymi pravidlami programu ERAZMUS+ partneri z PL, TR si svoju účasť na v Rumunsku doplnia v dňoch 29.-30.11.2018.

V rámci pracovného programu členovia medzinárodného tímu zhodnotili progres, ktorý dosiahli v implementácii projektu v rámci národných tímov. Boli upresnené pracovné nástroje partnerstva a to konkrétne monitorovacie, disseminačné, evaluačné a hodnotiace postupy partnerstva na základe dohodnutých pracovných dokumentov.

Keďže slovenský partner projektu HOPE pre jeho realizáciu v SR vytvoril partnerstvo s organizáciami priamo zapojenými do riešenia otázok platových odpadov v priemysle boli sme požiadaní, aby sme pre jesenné stretnutie v Rumunsku pripravili vzdelávaciu prezentáciu na niekoľko odborných tém riešenia plastových odpadov v slovenskom plastikárskom priemysle.

Priebežné informácie o realizácii projektu je možné nájsť na blogu projektového partnerstva handsonplastic.

Rumunskí hostitelia z Asociația Inițiativa Cetățenilor Seniori din Brăila, pripravili v mestskej knižnici mimoriadne kvalitný program. Ako najzrelší partner konzorcia, ktorý ako jeden z mála nadväzuje na svoje antiplastové aktivity aj z predošlého projektu Useful, Usability, Disposability (http://www.plasticsfree.eu/) prezentovali široké spektrum vlastných aktivít budovania občianskeho povedomia o plastovej invázii, ale účastníkom predstavili aj rôzne nezávislé iniciatívy, ktoré ale všetky smerujú k upozorňovaniu na plastovú odpadovú katastrofu a reprezentujú inovatívne, spoločenský atraktívne antiplastic alternatívy.

Ioana Tanase, Alternative z juhozápadného rumunského mesta, Oradea precestovala do Braily bezmála 700 kilometrov, aby oboznámila účastníkov s organizovaním clean-up kampaní, či dokonca vlastné rekreačné „lovenie plastového odpadu z Dunaja, znovu objavovanie tradičných materiálov (kov, juta) pri nahrádzaní jednorazových obalov. Ako veľmi inšpiratívnu „vzburu“ jednotlivca voči znečisťovaniu prírody odpadmi možno považovať fotenie odpadov a ich „postovanie“ na marketingové a predajné profily producentov týchto smetí, s cieľom motivovať ich, aby vplývali na svojich konzumentov v ich vzťahu voči životnému prostrediu. Zaujímavú a podnetnú časť diskusie predstavovala aj rozprava o tom, či sú bioplasty skutočne riešením v nadväznosti na skutočnosť, že ich masová produkcia bude znamenať ďalšie zmnoženie štruktúry plastových odpadov, a taktiež spôsobí ďalší nárast monokultúrneho pestovania niektorých rastlín –vstupov do výroby.

Prakticky všetci členovia projektového konzorcia pracujú na zmene v občianskom povedomí voči invázii plastového odpadu. Keďže Slovensko ako jediné venuje pozornosť priemyselným, a technologickým aspektom plastového odpadu – preto jeho prezentácia o Histórii plastov a spracovania plastov v slovenskom priemysle predstavuje úplne iný pohľad, ktorý nie je možné stavať na platformu občianskej vzbury proti plastom, ide skôr o zachytenie trendu maximálnej akcelerácie rozvoja nového prístupu k produkcii a recyklácii plastov, ale najmä k implementácii európskych politík smerujúcich k paradigmatickej zmene od lineárneho k cirkulárnemu ekonomickému modelu.

Samostatná časť 3. Mítingu bola venovaná sumarizácii a finálnej akcelerácii procesných a produktových projektových výstupov, ich finálnemu doladeniu – tak, aby projekt zaznamenal úspech aj napriek skeptickému stanovisku hodnotiteľov pri jeho schvaľovaní. Je totiž zrejmé, že „plastová choroba sveta (ktorý od roku 1950 zvýšil ich produkciu z počiatočných 5mil ton na súčasných 100 miliónov, pričom v nadväznosti na predpokladaný rast spotreby v „emerging economies“ nie je ani najmenšia nádej, že tento – už dnes nezvládnutý „civilizačný mor“, nebude aj naďalej kopírovať rast globálnej populácie a jej hlad po spotrebe.