In Europe, with us or without us – the fate of the excluded and foreign

Projekt „In Europe, with us or without us – the fate of the excluded and foreign“ („V Európe sa s nami, alebo bez nás – osud vylúčených a cudzincov“) je podporený v rámci Strategických partnerstiev vo vzdelávaní dospelých Programu Erasmus+. Dĺžka projektu bude 13 mesiacov (1.12.2016 – 31.12.2017).

Projekt je zameraný na vzdelávanie zamestnancov a inštruktorov inštitúcií zapojených do projektu, s cieľom aby zvýšili svoj rozmer ako Európskych vzdelávacích inštitúcií a na pomoc ľuďom zo skupín ohrozených marginalizáciou.
Projektoví partneri podniknú aktivity v záujme rôznych znevýhodnených skupín, vrátane seniorov, žien v ťažkej situácii, obetí všetkých foriem násilia, osôb so vzdelávacími problémami, migrantov (so zvláštnym dôrazom na osud žien), proti ich diskriminácii.

Naplánované sú 3 nadnárodné stretnutia a 2 vzdelávacie 5-dňové workshopy, na ktorých sa budú účastníci školiť v téme biografických rozhovorov a dramatizácie príbehov osôb zo znevýhodnených skupín.
Tieto nové zručnosti budú využité na diagnostiku problémov a vzdelávaní účastníci sa pokúsia ich vyriešiť. Prvým krokom v tomto smere sa budú vyvíjať profily dospelých osôb rôzneho veku (25 + / 60 +) zo znevýhodneného prostredia.

V každej krajine bude urobených niekoľko biografických rozhovory so zástupcami cieľových skupín, a ich osud bude zviditeľnený pomocou dramatických techník. Cieľom je zlepšiť porozumenie medzi majoritnou spoločnosťou a tými, čo sú odlišní / iní, či už pre svoje zdravotné postihnutie, pôvod, vek a pod.

Viac zverejníme po prvom projektovom stretnutí v meste Konstanz (Nemecko) v polovici februára.

Úvodné stretnutie projektu

„In Europe, withus or withoutus – the fate of the excluded and foreign“ ( ďalej len In Europe)

13-14. februára 2017

V rámci projektu In Europe sa v dňoch 13-14.2.2017 konalo úvodné stretnutie projektu (Kick-off meeting) u nemeckého partnera Sprachendienst Konstanz. Zúčastnila sa ho PhDr. Mária Chaloupková, projektová manažérka za „Inštitút“.

Počas nadnárodného stretnutia sa prediskutovali zmeny projektu oproti jeho pôvodnému zneniu v projektovej prihláške, pretože boli skrátené nadnárodné aktivity, ale aj rozpočet a trvanie projektu na polovicu. Boli predbežne dohodnuté ďalšie nadnárodné stretnutia v Sofii (Bulharsko) v dňoch 31. marca – 3. apríla 2017 a vo Viedni (Rakúsko) 11.-12. novembra 2017. Týždenné školiace podujatia sú predbežne plánované na 25.-29.mája 2017 v Skopje (Macedónsko) a začiatkom septembra vo Viedni (Rakúsko).

Veľmi zaujímavé boli prezentácie Elke Cybulla a Zahide Sarikas (pracujú pre mesto Konstanz a integráciu v Konstanzi) o Biografických rozhovoroch (Biographical Talks) v Konstanzi. Na predĺžených víkendoch sa stretávajú nemeckí občania a občania tureckého pôvodu, ktorí sa zoznamujú cez rozprávania o svojich životoch, prostredníctvom nich sa spoznávajú a zbližujú, až vznikajú dokonca priateľstvá. Ďalším výrazným zážitkom bola výstava „Spirit“ („Duša“), venovaná aspektom interkulturality. Elke Cybulla zrealizovala workshop o menách a priezviskách a o dôležitosti mena ako našej prvej identity.

Naše úvodné stretnutie malo úspešný „výkop“ a už sa tešíme nielen na ďalšie workshopy, ale aj vzdelávacie a medzikulturálne stretnutia v našej organizácii, v meste Malacky, či v ďalších lokalitách.

 

2.nadnárodné stretnutie projektu

„In Europe, withus or withoutus – the fate of the excluded and foreign“ ( ďalej len In Europe)

01-02. apríla 2017

 

V dňoch 1.-2.apríla 2017 sa v Sofii (Bulharsko) konalo 2. nadnárodné stretnutie projektu „In Europe, with us or without us – the fate of the excluded and foreign“. Za Inštitút sa ho zúčastnila projektová manažérka PhDr. Mária Chaloupková. Jeho cieľom bolo zhodnotiť rozbeh lokálnych aktivít projektu a pripraviť 1. vzdelávací workshop v Skopje (Macedónsko) v dňoch 25.-29. mája 2017.

Ťažiskovým bodom stretnutia bol seminár o Biografickom interview. Tento by sa mal realizovať s cieľovými skupinami (migrantmi, imigrantmi, emigrantmi). Partneri sa ho budú učiť naštudovať do dramatických scénok / útvarov pre lepšie pochopenie života a problémov, ktorým osoby z cieľovej skupiny čelia.

Po 2 pracovných dňoch partneri získali jasnú predstavu o krokoch, ktoré musia podniknúť počas týchto 2 mesiacov (vybrať osoby, s ktorými bude realizované interview, uskutočniť ho a prepísať do písomnej podoby). V skrátenom znení ho poslať na výber a následné dramatické naštudovanie. Už zostáva len dúfať, že tieto interview budú rovnako zaujímavé aj pre interviewovaných partnerov.

PhDr. Mária Chaloupková
projektová manažérka

 1. nadnárodný vzdelávací workshop projektu

„In Europe, withus or withoutus – the fate of the excluded and foreign“ ( ďalej len In Europe)

25-29. mája 2017

V dňoch 25.-29. mája 2017 sa v Skopje (Macedónsko) konal 1. nadnárodný vzdelávací workshop stretnutie projektu “In Europe, with us or without us – the fate of the excluded and foreign”. Za ISPKR sa ho zúčastnili tréneri PhDr. Emília Knížatová a Ing. Pavol Markovič.

Jeho cieľom bolo vybrať, naštudovať a dramaticky stvárniť osud prisťahovalca v jednej z krajín partnerov pomocou metódy „Forum Theatre“ a získať viac informácií o metóde Biografických rozhovorov.

Počas 5 dní partneri predniesli príbehy prisťahovalcov zo svojich krajín a vybrali osud Chorvátskej ženy. Tento sa stal podkladom pre dramatické stvárnenie jej života pred macedónskym publikom. Prostredníctvom študovania osudu tejto ženy, tvorby scenára pre dramatizáciu a následným hraním scénok sa tréneri z partnerských organizácií naučili používať metódu „Forum Theatre“. Okrem toho mali možnosť spoznať historické súvislosti z dejín, ktoré ovplyvnili životy mnohých v čase vojny v Juhoslávii.

O Biografickom interview (rozhovoroch) prezentovali svoje skúsenosti trénerky z nemeckej Kostnice. Ich prezentácia o realizácií týchto aktivít pre nemecké a turecké skupiny obyvateľov žijúcich v Nemecku vyvolala množstvo otázok, a zároveň nápadov, ako túto metódu využiť pri „lámaní bariér“ medzi domácimi a prisťahovalcami v krajinách partnerov.

Veríme, že 2 metódy, ktoré sa naši tréneri naučili v Skopje, budeme môcť v nasledujúcich mesiacoch úspešne použiť aj na Slovensku na pomoc ľuďom zo skupín ohrozených marginalizáciou.

Ing. Pavol Markovič

 

 2. nadnárodný vzdelávací workshop projektu

„In Europe, withus or withoutus – the fate of the excluded and foreign“ ( ďalej len In Europe)

25-29. novembra 2017

V dňoch 25.-29. novembra 2017 sa vo Viedni (Rakúsko) konal 2. nadnárodný vzdelávací workshop – stretnutie projektu “In Europe, with us or without us – the fate of the excluded and foreign”. Za Inštitút sa ho zúčastnil tréner Ing. Pavol Markovič.

Cieľom tréningu bolo dozvedieť sa viac o metóde biografických rozhovorov, natrénovať túto metódu a realizovať ju v praxi s utečencami. Príbehy z týchto biografických rozhovorov mali byť pretavené do scenára a dramaticky stvárnené pomocou metódy „Forum Theatre“.

Počas 5 dní tréneri z partnerských inštitúcií sa naučili viac o metóde biografických rozhovorov, vyskúšali si ju medzi sebou navzájom. Pritom 3 z trénerov (z Nemecka, Rakúska a Slovenska) predniesli vlastné životné príbehy.

O Biografickom interview (rozhovoroch) prezentovali svoje skúsenosti trénerky z Viedne. Ich prezentácia o realizácií týchto aktivít pre prisťahovalcov žijúcich v Nemecku a Rakúsku vyvolala množstvo otázok, a zároveň nápadov, ako túto metódu využiť pri lámaní bariér medzi domácimi a prisťahovalcami v krajinách partnerov.

Posledné tri dni tréningu strávili tréneri s reálnymi utečencami z Iraku, Iránu a Afganistanu v centre pre utečencov. V tomto prostredí tréneri zrealizovali biografické rozhovory s dvoma utečencami, z Iraku a Afganistanu.

Oba životné príbehy sa stali podkladom pre dramatické stvárnenie života oboch utečencov pred publikom tvoreným z trénerov a utečencov, ktorí sa schádzajú vo viedenskom centre „IGOR“. Prostredníctvom študovania osudov oboch mladých mužov, tvorby scenára pre dramatizáciu a následným hraním scénok sa tréneri z partnerských organizácií naučili používať metódu „Forum Theatre“.
Tréneri mali tiež možnosť spoznať historické súvislosti z dejín a súčasný stav v krajinách, ktoré ovplyvnili životy mnohých ľudí v čase vojny v Afganistane a v Iraku.

Okrem metódy „Forum Theatre“ si tréneri vyskúšali aj ďalšie metódy práce s utečencami a marginalizovanými skupinami. Tieto metódy boli založené na umeleckých aktivitách ako vzájomné maľovanie portrétov medzi trénermi a utečencami a terapeutické metódy so zapojením hudby a tanca.

Veríme, že vďaka viacerým metódam práce s utečencami, ktoré sa náš tréner naučil vo Viedni, budeme môcť v nasledujúcom mesiaci úspešne vytvoriť elektronickú príručku pre pracovníkov s marginalizovanými skupinami. V príručke okrem teoretických základov metód uvedieme prípadové štúdie a vyvodíme závery pre úspešné použitie uvedených metód.

Ing. Pavol Markovič

 

 

Finálny produkt projektu

„In Europe, withus or withoutus – the fate of the excluded and foreign“ ( ďalej len In Europe)

31. decembra 2017

 

Hlavným a trvalým výsledkom projektu IN EUROPE je elektronická brožúra s opismi metód a výsledkov projektu v angličtine a v národných jazykoch partnerských organizácií.

Ing. Pavol Markovič

Plné znenie anglickej a slovenskej verzie e-brožúry si môžete stiahnuť: